Ιούνιος 2021 Συστήματα Απόσμησης Απαερίων – Κ/Ξ ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ – ΑΒΑΞ

Η Εταιρεία παρέδωσε σε κανονική λειτουργία τα τρία συστήματα απόσμησης στην Κ/Ξ ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ-ΑΒΑΞ Α.Ε. για το έργο ΣΔΙΤ ΜΕΑ ΗΛΕΙΑΣ. Τα δύο συστήματα απόσμησης περιελάμβαναν ύγρανση των απαερίων πριν την είσοδό τους σε δύο βιόφιλτρα. Το τρίτο σύστημα περιελάμβανε πλύση των απαερίων σε χημική πλυντρίδα και βιόφιλτρο.

Άξιο παρατήρησης στην παρακάτω φωτογραφία είναι η όδευση των απαερίων στην πλυντρίδα από τρείς ανεμιστήρες.


Άποψη της μονάδας όπου παρουσιάζονται τα δύο βιόφιλτρα των μονάδων Μηχανικής και Βιολογικής Επεξεργασίας επί οροφής κτιρίου.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει...