Κατασκευή Εξοπλισμού

Η ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΣΗΣ προμηθεύει εξοπλισμό που σχεδιάζεται και κατασκευάζεται, με βάση κανονισμούς-προδιαγραφές καθώς και την τεχνογνωσία και την εμπειρία που διαθέτει.

Ο εξοπλισμός που προμηθεύουμε περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

 • Σακκόφιλτρα.
 • Πλυντρίδες με πληρωτικό υλικό.
 • Πλυντρίδες Venturi.
 • Βιόφιλτρα με Οργανικό Πληρωτικό Υλικό
 • Βιόφιλτρα-Trickling με Ανόργανο Πληρωτικό Υλικό.
 • Φίλτρα Ενεργού Άνθρακα.
 • Κυκλώνες - Υδροκυκλώνες.
 • Μεταφορικές Ταινίες.
 • Μεταφορικούς κοχλίες.
 • SILOS αποθήκευσης.
 • Αεροφράκτες.
 • Δειγματολήπτες.
 • Ειδικές κατασκευές: Η ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΣΗΣ αναλαμβάνει την κατασκευή ειδικού εξοπλισμού όπως Ξηραντήρια (Fluid Bed), Υγραντές (Humudifiers) κ.α.
width="420"
width="420"
width="420"
width="420"
width="420"
width="324"