Φίλτρα Ενεργού Άνθρακα

ΦΙΛΤΡΑ ΕΝΕΡΓΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ

Η ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΣΗΣ αναλαμβάνει τη διαστασιολόγηση, σχεδίαση και την κατασκευή βιομηχανικών φίλτρων ενεργού άνθρακα για εγγυημένο αποδοτικό καθαρισμό απαερίων από VOCs, υδρόθειο, αμμωνία, οσμές και άλλους ρύπους, σε πλαστικά ή μεταλλικά κελύφη. Ανάλογα με τις εφαρμογές επιλέγεται απλός ή εμποτισμένος ενεργός άνθρακας και οι προσφορές μας είναι ανταγωνιστικές.

Αντιπροσωπεύουμε τον Οίκο Stork που προμηθεύει μικρά φίλτρα ενεργού άνθρακα που εξυπηρετούν την απόσμηση οσμηρών αναθυμιάσεων. Ορισμένες εφαρμογές δίνονται στο Link