Κατασκευή Εξοπλισμού

Η ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΣΗΣ προμηθεύει εξοπλισμό που σχεδιάζεται και κατασκευάζεται, με βάση την τεχνογνωσία και την εμπειρία που διαθέτει.

Ο εξοπλισμός που προμηθεύουμε περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

  • Σακκόφιλτρα.
  • Πλυντρίδες με πληρωτικό υλικό.
  • Πλυντρίδες Venturi.
  • Κυκλώνες - Υδροκυκλώνες.
  • Μεταφορικές Ταινίες.
  • Μεταφορικούς κοχλίες.
  • SILOS αποθήκευσης.
  • Αεροφράκτες.
  • Δειγματολήπτες.
  • Ειδικές κατασκευές: Η ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΣΗΣ αναλαμβάνει την κατασκευή ειδικού εξοπλισμού όπως Ξηραντήρια (Fluid Bed), Υγραντές (Humudifiers) κ.α.

Πρόγραμμα Διαστασιολόγησης Κυκλώνων


Μεταφορικός Κοχλίας


Πλυντρίδα Ventouri στο Χυτήριο "OSCAR"


Μεταφορική Ταινία στις εγκαταστάσεις φόρτωσης πλοίων της OTAVI-Μήλος

Ξηραντήριο Fluid Bed (2012)


Αεροφράκτης