Κατασκευή Εξοπλισμού

Η ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΣΗΣ προμηθεύει εξοπλισμό που σχεδιάζεται και κατασκευάζεται, με βάση την τεχνογνωσία και την εμπειρία που διαθέτει.

Ο εξοπλισμός που προμηθεύουμε περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

  • Σακκόφιλτρα.
  • Πλυντρίδες με πληρωτικό υλικό.
  • Πλυντρίδες Venturi.
  • Κυκλώνες - Υδροκυκλώνες.
  • Μεταφορικές Ταινίες.
  • Μεταφορικούς κοχλίες.
  • SILOS αποθήκευσης.
  • Αεροφράκτες.
  • Δειγματολήπτες.
  • Ειδικές κατασκευές: Η ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΣΗΣ αναλαμβάνει την κατασκευή ειδικού εξοπλισμού όπως Ξηραντήρια (Fluid Bed), Υγραντές (Humudifiers) κ.α.
width="420"

Πρόγραμμα Διαστασιολόγησης Κυκλώνων


width="420"

Μεταφορικός Κοχλίας


width="420"

Πλυντρίδα Ventouri στο Χυτήριο "OSCAR"


width="420"

Μεταφορική Ταινία στις εγκαταστάσεις φόρτωσης πλοίων της OTAVI-Μήλος

width="420"

Ξηραντήριο Fluid Bed (2012)


width="324"

Αεροφράκτης


en_USEnglish